CZŁONKOSTWO W OOZBAD

 

Członkostwo zwyczajne przyjmuje Zarząd OOZBad na podstawie pisemnego wniosku zawierającego:

 

- pełną nazwę,

- formę organizacyjną klubu,

- adres siedziby władz,

- adres korespondencyjny oraz dostępne środki łączności,

- nazwę banku i numer konta bankowego,

- imiona i nazwiska osób funkcyjnych:

- hierarchicznie najwyższej (Prezesa / Dyrektora / Właściciela),

- urzędującej (Sekretarza),

- prowadzącej rachunkowość (Księgowego),

- datę ostatniego zebrania najwyższej władzy albo datę wpisania do właściwego rejestru,

- czas trwania kadencji władz (ewentualnie),

- zobowiązanie do przestrzegania statutu OOZBAD

- pieczęcie i podpisy upoważnionych osób

i uzupełnionego odpisem z rejestru albo właściwej ewidencji.

 

3. Roczne składki członkowskie wynoszą:

 

  • dla uczniowskich klubów sportowych: 50 zł,

  • dla pozostałych klubów sportowych: 100 zł.

 

Zgodnie ze statutem OOZBad opłacenie rocznej składki członkowskiej

(do 31 marca danego roku),WNIOSEK O CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE OOZBAD-plik do pobrania